Faktúry

zverejňované podľa Zákona č. 546/2010 Z.z. a podľa Zákona č. 211/2000 Z.z. v znení­ neskorší­ch predpisov

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Čí­slo faktúry Popis plnenia Hodnota plnenia s/bez DPH (€) Identif. zmluva/ faktúra Identif. obj./ faktúra Dátum doručenia faktúry Dodávateľ adresa IČO
1529100141 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča, stavebný dozor 86 760.00 s DPH 558/2014 - 22.01.2016 Dopravoprojekt, a.s., Kominárska 24, 832 03 Bratislava,31322000
2120160214 Čistenie kanalizácie,vývoz a zneškodňovanie odpadovej vody 95.04 s DPH - 3/2016, 4/2016 01.03.2016 Materská škola, F.Krá¾a 1707, 022 01Èadca,37900838
2120160265 Pretláčanie kanalizácie 74.63 s DPH - 20/2016 08.03.2016 Obec Olešná, 023 52 Olešná 493,00314161
2120160149 Zneškodnenie odpadovej vody zo žúmp 207.89 s DPH 9/2014 - 11.02.2016 Obecný úrad Štiavnik 764,00321672
2120160284 Zneškodnenie odpadovej vody zo žúmp 163.32 s DPH 9/2014 - 10.03.2016 Obecný úrad Štiavnik 764,00321672
2120160233 Pretláčanie kanalizácie 372.56 s DPH - 17.2.2016 - mail 01.03.2016 Základná škola, 023 12 Svrèinovec 336,37812378
820160945 Faktúra za zriadenie vecného bremena, k.ú.: Čadca 94 507.92 s DPH 808393/001/2016 - 01.04.2016 ŽSR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava,31364501
720160001 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča, stavebný dozor 72 600.00 s DPH 558/2014 - 28.04.2016 Dopravoprojekt, a.s., Kominárska 24, 832 03 Bratislava,31322000
720160003 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča, stavebné práce 4 485 812.53 s DPH 559/2014 - 20.05.2016 STRABAG, Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava,31355161
720160004 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča, stavebné práce 6 203 715.66 s DPH 559/2014 - 15.06.2016 STRABAG, Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava,31355161
720160002 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča, stavebné práce 380 868.66 bez DPH 559/2014 - 03.05.2016 STRABAG, Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava,31355161
820161863 Intenzifikácia ČOV Žilina - vecné bremeno 153.04 s DPH 8/2016 -   Vladimír Stanko, Kubínska 1105/10, 010 08 Žilina
820161861 Intenzifikácia ČOV Žilina - vecné bremeno 30.40 s DPH 4/2016 -   Margita Bakošová, Turèiansky Ïur 16, 038 43 Kláštor pod Znievom
820161862 Intenzifikácia ČOV Žilina - vecné bremeno 30.40 s DPH 83/2016 -   Obec Krasòany, 013 03 Varín,00321401
820161864 Intenzifikácia ČOV Žilina - vecné bremeno 153.04 s DPH 84/2016 -   Obec Krasòany, 013 03 Varín,00321401
820162952 Úhrada za kúpu pozemku v k. ú. Pšurnovice 480.00 EUR s DPH Kúpna zmluva č. 152/2016 - 28.10.2016 Mesto Bytèa, Nám. SR 1/1, 014 01 Bytèa,00321192