Zmluvy

zverejňované podľa Zákona č. 546/2010 Z.z. a podľa Zákona č. 211/2000 Z.z. v znení­ neskorší­ch predpisov

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Názov zmluvy Dodávateľ adresa IČO Predmet zmluvy Hodnota predmetu zmluvy vrátane DPH (€) Dátum uzavretia zmluvy Dátum zverej. zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
Kolektívna zmluva pre rok 2017   Kolektívna zmluva pre zamestnancov   12.04.2017 27.04.2017 31.03.2018
Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve pre rok 2017   Kolektívna zmluva pre zamestnancov   03.10.2017 16.10.2017 31.03.2018
Zmluva o poskytnutí služieb č. 6/2017 Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., Somolického 1/B, 811 06 Bratislava,35860073 Služby stavebného dozora na stavbe Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce 526 180,80 EUR 27.01.2017 06.02.2017  
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb č. 6/2017 Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., Somolického 1/B, 811 06 Bratislava,35860073 Zmena čl. 10 o doplnenie čl. 14 - 20.06.2017 20.06.2017  
Zmluva č. 692/2017 o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby Dominik Pecko, Jedľová 326/46, Bánová povinnosť strpieť na pozemku existenciu inžinierskych sietí a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena 8,08 14.07.2017 17.07.2017  
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 402/2017 v prospech tretej osoby Ing. Iveta Drahnová, Považský Chlmec, Pri Kysuci 163/19 Povinnosť strpieť na pozemku vodovod 4,63 21.06.2017 29.06.2017  
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 403/2017 v prospech tretej osoby Jana Jakubčíková, Považský Chlmec 465/5 Povinnosť strpieť na pozemku vodovod 5,79 21.06.2017 29.06.2017  
Zmluva č. 694/2017 o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby Margita Síkorová, Bláhová 10/464, Žilina povinnosť strpieť na pozemku existenciu inžinierskych sietí a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena 6,47 18.08.2017 21.08.2017  
Zmluva č. 690/2017 o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby Mária Ïuratná, Oslobodenia 17/33, Žilina povinnosť strpieť na pozemku existenciu inžinierskych sietí a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena 32,34 24.07.2017 25.07.2017  
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 393/2017 v prospech tretej osoby Marián Stacho, Považský Chlmec, Požiarnicka 35/26 Povinnosť strpieť na pozemku vodovod 34,72 21.06.2017 29.06.2017  
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 136/2016 Mesto Bytča, Nám. SR 1/1, 014 01 Bytča,00321192 Nový geometrický plán   05.05.2017 12.05.2017  
Zmluva o zriadení vecného bremena č. MZ 564/2014/ZoZVB 104/2017 Mesto Bytča, Nám. SR 1/1, 014 01 Bytča,00321192 Povinnosť strpieť na pozemku postavený vodovod a kanalizáciu 158,07 s DPH 01.06.2017 07.06.2017  
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 914/2017 Mesto Bytča, Nám. SR 1/1, 014 01 Bytča,00321192 Povinnosť strpieť na pozemku postavený vodovod a kanalizáciu 3 432,03 30.10.2017 03.11.2017  
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1532/2017 Mesto Bytča, Nám. SR 1/1, 014 01 Bytča,00321192 Povinnosť strpieť na pozemku postavenú kanalizáciu bezodplatne 13.11.2017 14.11.2017  
Zmluva č. 1545/2017 o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena Mesto Bytča, Nám. SR 1/1, 014 01 Bytča,00321192 Povinnosť zriadi v budúcnosti vecné bremeno - vodovod - 13.11.2017 14.11.2017  
Zmluva č. 1685/2017 o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena Mesto Bytča, Námestie SR č. 1/1, 014 01 Bytča, IČO: 00321192 Povinnosť zriadi v budúcnosti vecné bremeno - vodovod - 15.12.2017 18.12.2017  
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1692/2017 Mesto Bytča, Námestie SR č. 1/1, 014 01 Bytča, IČO: 00321192 Povinnosť strpieť na pozemku vybudovaný verejný vodovod Bezodplatne 15.12.2017 18.12.2017  
Zmluva č. 395/2017 o uzavretí budúcej nájomnej zmluvy Mesto Krásno n/Kys., ul.1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou,00314072 budúci nájom vodovodu 10,00/roène bez DPH 14.02.2017 16.02.2017  
Zmluva č. 422/2017 o prevode PD, práv k pozemkom a o potvrdení právneho nástupníctva účastníka stavebného konania Mesto Kysucké Nové Mesto, Nám. Slobody 94/27, 024 01 Kysucké Nové Mesto,00314099 Bezodplatný prevod vlastníckeho práva k PD - vodovod bezodplatne 20.04.2017 24.04.2017  
Kúpna zmluva č. 1448/2016 Mesto Žilina, Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina,00321796 Odpredaj pozemku 1 093,00 04.01.2017 05.01.2017  
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 164/2017 Mesto Žilina, Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina,00321796 Povinnosť strpieť na pozemku vodovod 1 943,60 21.04.2017 27.04.2017  
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 576/2017 Mesto Žilina, Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina,00321796 Povinnosť strpieť na pozemku vodovod 1780,09 03.10.2017 23.10.2017  
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC121/122-2015/21 Ministerstvo životného prostredia SR, nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava,42181810 Doplnenie čl. 2, zmeny v čl. 5 a 6, zrušenie príloh č. 1 a 4. a náhrada novými prílohami č.1 a 4. - 21.06.2017 13.07.2017  
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 730/2015 Obec Dolný Vadičov, Dolný Vadičov,00314005 Povinnosť strpieť na pozemku vodovod 10,00 14.03.2017 17.03.2017  
Dohoda č. 1602/2017 o ukončení Zmluvy o nájme č. 580/2014 Obec Hvozdnica 39, 013 56 Hvozdnica,00648922, Obec Štiavnik 1350, 013 55 Štiavnik,00321672 Ukončenie platnosti zmluvy - 08.11.2017 08.11.2017  
Zmluva o zriadení vecného bremena č. MZ 564/2014/ZoZVB 1361/2016 Obec Kolárovice, 013 54 Kolárovice 389,00321362 Povinnosť strpieť na pozemku postavený vodovod a kanalizáciu 241,83 03.04.2017 11.04.2017  
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 902/2016 Obec Kotešová č. 325, 013 61 Kotešová,00321389 Povinnosť strpieť na pozemku postavený vodovod 10,00 bez DPH 02.01.2017 05.01.2017  
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 902/2016 Obec Kotešová č. 325, 013 61 Kotešová,00321389 špecifikácia pozemkov podľa geometrického plánu - 07.03.2017 17.03.2017  
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 394/2017 Obec Kotrčina Lúčka, 013 02 Kotrčina Lúčka 64,00321397 Povinnosť strpieť na pozemku vodovod bezodplatne 30.03.2017 10.04.2017  
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1333/2016 Obec Lietava, 013 18 Lietava č. 146,00321427 Povinnosť strpieť na pozemku postavený vodovod a kanalizáciu bezodplatne 15.03.2017 17.03.2017  
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1432/2016 Obec Lietavská Lúčka, Cementárenská 3, 013 11 Lietavská Lúčka,00648981 Povinnosť strpieť na pozemku postavenú kanalizáciu 10,00 05.06.2017 08.06.2017  
Zmluva o nájme č. 2/2017 Obec Olešná, 023 52 Olešná č. 493,00314161 Nájom verejného vodovodu a verejnej kanalizácie 20,00 bez DPH/roène 26.03.2017 28.03.2017  
Kúpna zmluva č. 1081/2017 Obec Olešná, 023 52 Olešná č. 493,00314161 Odpredaj pozemku 135,00 s DPH 31.10.2017 02.11.2017  
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1023/2016 Obec Ovčiarsko č. 16, 010 04 Žilina 4,00648965 Povinnosť strpieť na pozemku postavený vodovod bezodplatne 02.01.2017 05.01.2017  
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 701/2017 Obec Ovčiarsko, Ovčiarsko č. 16, 010 04 Žilina, IČO: 00648965 Povinnosť strpieť na pozemkoch vybudovaný verejný vodovod 10,00 bez DPH 01.12.2017 04.12.2017  
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1539/2017 Obec Petrovice 80, 013 53 Petrovice,00321541 Povinnosť strpieť na pozemku postavený vodovod a kanalizáciu 303,45 28.09.2017 03.10.2017  
Zmluva o zriadení vecného bremena č. MZ 564/2014/ZoZVB 818/2016 Obec Petrovice, 013 53 Petrovice 80,00321541 Povinnosť strpieť na pozemku postavený vodovod a kanalizáciu 1 136,01 19.04.2017 21.04.2017  
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 566/2017 Obec Predmier č. 56, 013 51 Predmier,00321567 Povinnosť strpieť na pozemku vodovod 34,97 10.05.2017 11.05.2017  
Zmluva č. 1673/2017 o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena Obec Raková, Ústredie č. 140, 023 51 Raková, IČO: 00314234 Povinnosť zriadi v budúcnosti vecné bremeno - vodovod - 21.11.2017 22.11.2017  
Zmluva č. 558/2017 o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy Obec Staškov, ul. Jozefa Krónera č. 588, 023 53 Staškov,00314293 Záväzok uzavrie kúpnu zmluvu - kanalizácia 10,00 bez DPH 16.05.2017 23.05.2017  
Zmluva č. 20/2017 o prevode PD, práv k pozemkov a o potvrdení právneho nástupníctva Obec Stráža č. 243, 013 04 Dolná Tižina,00321630 Prevod vlastníckeho práva k PD a práv k pozemkom-vodovod bezodplatne 16.02.2017 21.02.2017  
Dodatok č. 8 k Zmluve o nájme č. 315/2006 Obec Svederník, Svederník č. 48, 013 32 Dlhé Pole,00321664 Rozšírenie verejného vodovodu - 26.10.2017 02.11.2017  
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1629/2017 Obec Svederník, Svederník č. 48, 013 32 Dlhé Pole,00321664 Povinnosť strpieť na pozemku vodovod 10,00 09.11.2017 05.12.2017  
Kúpna zmluva č. 1638/2017 Obec Teplička n/Váhom, Námestie sv. Floriána č. 290/2, 013 01 Teplička n/Váhom, IČO: 006482645 Kúpa verejného vodovodu v k.ú. Teplička n/Váhom 10,00 bez DPH 29.11.2017 30.11.2017  
Kupna zmluva č. 1639/2017 Obec Teplička n/Váhom, Námestie sv. Floriána č. 290/2, 013 01 Teplička n/Váhom, IČO: 006482645 Kúpa verejného vodovodu v k.ú. Teplička n/Váhom 10,00 bez DPH 29.11.2017 30.11.2017  
Kúpna zmluva č. 1575/2017 Obec Teplička, Nám. sv. Floriána 290/2, 013 01 Teplička,006482645 Kúpa vodovodu 10,00 bez DPH 26.10.2017 27.11.2017  
Zmluva o nájme č. 688/2017 Obec Terchová, Sv. Cyrila a Metoda 96, 013 06 Terchová,00321699 Nájom verejného vodovodu 10,00/roène bez DPH 22.06.2017 29.06.2017  
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 426/2017 Obec Turie, 013 12 Turie 214,00648060 Povinnosť strpieť na pozemku postavený vodovod a kanalizáciu 10,00 01.03.2017 28.03.2017  
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 613/2017 Obec Turie, Hlavná 214, 013 12 Turie,00648060 Povinnosť strpieť na pozemku postavený vodovod a kanalizáciu 10,00 12.06.2017 14.06.2017  
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 92/2016 Obec Turie, Hlavná 214, 013 12 Turie,00648060 Povinnosť strpieť na pozemku postavený vodovod a kanalizáciu 10,00 12.07.2017 14.09.2017  
Zmluva č. 1086/2017 o uzavretí budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Obec Turie, Hlavná 214, 013 12 Turie,00648060 Povinnosť zriadi v budúcnosti vecné bremeno - vodovod - 28.09.2017 02.10.2017  
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu č. 379/2017 Obec Veľká Čierna č. 75, 015 01 Rajec,00632724 Prevádzkovanie verejného vodovodu 530,68/rok bez DPH do 17.4.2017 (4,00/rok bez DPH od 18.4.2017) 24.02.2017 06.03.2017 31.12.2017
Zmluva o nájme č. 1697/2017 Obec Veľká Čierna, Veľká Čierna č. 75, 015 01 Rajec, IČO: 00632724 Nájom verejného vodovodu 10,00 bez DPH 20.12.2017 21.12.2017  
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 376/2017 Obec Štiavnik 1350, 013 55 Štiavnik,00321672 Povinnosť strpieť na pozemku postavený vodovod a kanalizáciu 1 043,95 28.09.2017 03.10.2017  
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 401/2017 v prospech tretej osoby Roman Bíro, Žilina, Korzo 8435/35 Povinnosť strpieť na pozemku vodovod 35,55 21.06.2017 29.06.2017  
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 147/2016 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8,969 55 Banská Štiavnica Povinnosť strpieť na pozemku postavený vodovod a kanalizáciu 1 834,33 s DPH 01.02.2017 08.02.2017  
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 157/2016 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8,969 55 Banská Štiavnica Povinnosť strpieť na pozemku postavený vodovod a kanalizáciu 1 757,31 s DPH 01.02.2017 08.02.2017  
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 381/2016 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8,969 55 Banská Štiavnica Povinnosť strpieť na pozemku postavený vodovod a kanalizáciu 158,07 s DPH 01.02.2017 08.02.2017  
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 699/2017 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8,969 55 Banská Štiavnica,36022047 Povinnosť strpieť na pozemku stavbu 613,77 s DPH 27.06.2017 29.06.2017  
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 438/2017 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8,969 55 Banská Štiavnica,36022047 Povinnosť strpieť na pozemku stavbu 281,84 s DPH 10.08.2017 09.08.2017  
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 653/2016 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8,969 55 Banská Štiavnica,36022047 Povinnosť strpieť na pozemku stavbu 6 062,62 z DPH 10.08.2017 09.08.2017  
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1266/2016 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8,969 55 Banská Štiavnica,36022047 Povinnosť strpieť na pozemku stavbu 971,78 s DPH 10.08.2017 09.08.2017  
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1362/2016 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8,969 55 Banská Štiavnica,36022047 Povinnosť strpieť na pozemku stavbu 152,39 s DPH 10.08.2017 09.08.2017  
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 625/2017 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8,969 55 Banská Štiavnica,36022047 Povinnosť zriadi v budúcnosti vecné bremeno - kanalizácia - 22.08.2017 23.08.2017  
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 133/2017 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8,969 55 Banská Štiavnica,36022047 Povinnosť strpieť na pozemku stavbu 60,98 s DPH 08.09.2017 25.09.2017  
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 377/2017 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8,969 55 Banská Štiavnica,36022047 Povinnosť strpieť na pozemku stavbu 5 067,06 s DPH 08.09.2017 25.09.2017  
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 418/2017 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8,969 55 Banská Štiavnica,36022047 a Margita Ilková Povinnosť strpieť na pozemku vodovod 225,00 s DPH 14.03.2017 17.03.2017  
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 380/2016 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8,969 55 Banská Štiavnica,36022047 a Margita Ilková Povinnosť strpieť na pozemku postavený vodovod a kanalizáciu 13 949,54 s DPH 10.03.2017 17.03.2017  
Zmluva č. 693/2017 o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby Stanislav Papan, Slovenská Ves 307 povinnosť strpieť na pozemku existenciu inžinierskych sietí a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena 6,47 14.07.2017 17.07.2017  
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 17/2017 Stredná odborná škola stavebná, Tulipánova 2, 011 62 Žilina,00893226 Prenájom telocvične 12 EUR/1 hod. 21.09.2017 16.10.2017 31.03.2018
Zmluva č. 689/2017 o zriadení vecného bremena v prospech tretej strany Viera Ondrová, Dubová 3273/27, Žilina povinnosť strpieť na pozemku existenciu inžinierskych sietí a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena 19,40 15.06.2017 16.06.2017  
Zmluva č. 691/2017 o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby Viera Šebeňová, J. Hronca 3415/2, Žilina povinnosť strpieť na pozemku existenciu inžinierskych sietí a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena 8,08 14.07.2017 17.07.2017  
Zmluva č. 1696/2017 o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31364501 Zriadenie vecného bremena na pozemku v k.ú. Dolný Hričov, parcela registra KN-C č. 1060/2   28.05.2018 01.08.2018  
Zmluva č. 1695/2017 o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31364501 Zriadenie vecného bremena na pozemku v k.ú. Dolný Hričov, parcela registra KN-C č. 1060/2   28.05.2018 01.08.2018  
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 707/2017 Železnice SR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava,31364501 Povinnosť strpieť na pozemku stavbu bezodplatne 17.07.2017 17.07.2017  
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 708/2017 Železnice SR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava,31364501 Povinnosť strpieť na pozemku stavbu bezodplatne 17.07.2017 17.07.2017  
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 709/2017 Železnice SR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava,31364501 Povinnosť strpieť na pozemku stavbu bezodplatne 17.07.2017 17.07.2017  
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 1087/2017 Železnice SR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava,31364501 Povinnosť zriadi v budúcnosti vecné bremeno - vodovod - 06.10.2017 09.11.2017  
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 430/2017 Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina,37808427 Povinnosť zriadi v budúcnosti vecné bremeno - kanalizácia bude stanová znaleckým posudkom 21.03.2017 23.03.2017