Zmluvy

zverejňované podľa Zákona č. 546/2010 Z.z. a podľa Zákona č. 211/2000 Z.z. v znení­ neskorší­ch predpisov

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Názov zmluvy Dodávateľ adresa IČO Predmet zmluvy Hodnota predmetu zmluvy vrátane DPH (€) Dátum uzavretia zmluvy Dátum zverej. zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo K&H Kinetic, a.s., Zlatnická 33, 339 01 Klatovy, 64833186 VK Rajec-rekonštrukcia stokovej siete a ČOV - 17.01.2012 18.01.2012 30.06.2012
Rozh.o zmene proj. č.028/1.2/2011 Ministerstvo životného prostredia, SR, ul. Ľ. Štúra 1, 42181810 Trnové - kanalizácia - 07.11.2011 27.01.2012 30.09.2012
Rámcová zmluva (Informácia) TRELLIS, a.s., Rybárska 5, 911 01 Trenčín, 31412173 SKV a SKK Žilina - dispečing, výmena procesných staníc 245 784,00 02.03.2012 07.03.2012 31.12.2014
Kúpna zmluva č. 117/2012 (Informácia) Barbora Kubánková Kúpa pozemku 89,60 19.03.2012 20.03.2012  
Zmluva o nájme č. 33/2012 Obec Veľká Čierna 75, 015 01 Rajec, 00632724 Nájom a prevádzkovanie vodovodu 231,00 25.01.2012 26.01.2012  
Zmluva o nájme č. 347/2011 Mesto Žilina, nám.obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, 00321796 Nájom a prevádzkovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie 3,00 30.01.2012 31.01.2012  
Zmluva o budúcej nájomnej zmluve č. 90/2012 Obec Bitarová, 010 04 Bitarová, 00648957 Budúca nájomná zmluva - vodovod - 28.02.2012 29.02.2012  
Zmluva o budúcej nájomnej zmluve č. 40/2012 Obec Lietavská Lúčka, Cementárenská3, 013 11 Liet.Lúčka, 00648981 Budúca nájomná zmluva - kanalizácia - 19.01.2012 20.01.2012  
Zmluva o budúcej nájomnej zmluve č. 41/2012 Obec Lietavská Lúčka, Cementárenská3, 013 11 Liet.Lúčka, 00648981 Budúca nájomná zmluva - kanalizácia - 19.01.2012 20.01.2012  
Dodatok č.1 k zmluve o nájme Obec Dolný Hričov, Osloboditeľov 131/35, 013 41 Dol.Hričov, 00321257 Oprava čerpacej stanice - 12.03.2012 13.03.2012  
Zmluva o odovzdaní a prevzatí majetku č. 439/2011 Obec Varín, nám.sv.Floriána 1, 00321711 Odovzdanie a prevzatie majetku - kanalizácia - 26.01.2012 27.01.2012  
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 114/2012 (Informácia) ISTROFINAL ZA, s.r.o., M.R.Štefánika 32, 010 01 Žilina, 45874549 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy na zriadenie vecného bremena na pozemok - 16.03.2012 16.03.2012  
Kolektívna zmluva na rok 2012   Kolektívna zmluva pre zamestnancov spoločnosti - 27.03.2012 28.03.2012 31.03.2013
Zmluva na odber povrchovej vody na účely úpravy na pitnú Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešany, Nábr. Ivana Krasku 3/834, Piešany, 3602204702 Odber povrchovej vody z odb.miest Raková-Korcháň, Čierne, Makov 0,1122 €/m3 28.02.2012 29.02.2012  
Dodatok č. 6 k Zmluve č.43/2006/2-V Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešany, Nábr. Ivana Krasku 3/834, Piešany, 3602204702 Odber povrchovej vody z odb.miesta VN Nová Bystrica 0,1122 €/m3 17.02.2012 18.02.2012  
Zmluva o budúcej zmluve č. 95/2012 (Informácia) Rímskokatolícka cirkev, Farnos sv.Jakuba, Jesenského 2928, 024 01 Kysucké Nové Mesto, 31912354 Kúpa pozemku 4,00 €/m2 20.02.2012 21.02.2012  
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1/2012 (Informácia) Športový klub Čierne, Pri ihrisku 967, 023 13 Čierne, 22618708 Zriadenie vecného bremena 1 415,68 09.01.2012    
VK Rajec - rekonštrukcia stokovej siete a ČOV, SO 03/10 (Informácia) GFK, spol. s r.o., Vojtecha Tvrdého 12, 010 01 Žilina, 00614521 Realizácia diela 42 710,61 07.03.2012 08.03.2012 31.03.2012
Zmluva o poskytnutí závodného stravovania č. 32/2012 (Informácia) Marián Skukálek, Reštaurácia GÓL, 013 54 Kolárovice 244, 46 463 259 Zabezpečenie teplej stravy, jej dovoz a výdaj obed 3,00, výdaj 5,00 10.02.2012 11.02.2012  
Zmluva o výkupe elektriny na krytie strát č. 16/2012 (Informácia) Stredoslovenská energetika–Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 477 Žilina, 36442151 Dodávka elektriny do distribučnej sústavy SSE - Distribúcia, a.s. z MVE na VDJ Krásno nad Kysucou 28 420,00 12.03.2012 01.01.2012 31.12.2012
Zmluva o doplatku č. 16/2012 (Informácia) Stredoslovenská energetika–Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 477 Žilina, 36442151 Doplatok za vyrobenú elektrinu z MVE na VDJ Krásno nad Kysucou 12 819,87 12.03.2012 01.01.2012 31.12.2012
Zmluva o výkupe elektriny na krytie strát č. 31/2012 (Informácia) Stredoslovenská energetika–Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8 010 47 Žilina, 36442151 Doplatok za vyrobenú elektrinu z MVE na ÚV Nová Bystrica 7 934,52 12.03.2012 01.01.2012 31.12.2012
Zmluva o doplatku č. 31/2012/D (Informácia) Stredoslovenská energetika–Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 477 Žilina, 36442151 Doplatok za vyrobenú elektrinu z MVE na ÚV Nová Bystrica 19 438,44 12.03.2012 01.01.2012 31.12.2012
Zmluva o výkupe elektriny na krytie strát č. 63/2012 (Informácia) Stredoslovenská energetika–Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8 010 47 Žilina, 36442151 Dodávka elektriny do distribučnej sústavy SSE - Distribúcia, a.s. z MVE v ŠSU Kysucké Nové Mesto 12 262,44 12.03.2012 01.01.2012 31.12.2012
Zmluva o doplatku č. 63/2012/D (Informácia) Stredoslovenská energetika–Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 477 Žilina, 36442151 Doplatok za vyrobenú elektrinu z MVE v ŠSU Kysucké Nové Mesto 4 093,18 12.03.2012 01.01.2012 31.12.2012
Zmluva o doplatku č. 163/2012/D (Informácia) Stredoslovenská energetika–Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8 010 47 Žilina, 36442151 Doplatok za vyrobenú elektrinu z KGJ na ČOV Žilina 30 204,08 12.03.2012 01.01.2012 31.12.2012
Zmluva o dodávke a distribúcií elektriny č. 36672297/1/10 7329752 (Informácia) Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, 36403008 Dodávka a distribúcia elektriny pre VDJ Považský Chlmec – obec 2 300,00 02.01.2012 01.01.2012 31.12.2012
Zmluva o dodávke a distribúcií elektriny č. 36672297/1/10 4500572 (Informácia) Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, 36403008 Dodávka a distribúcia elektriny pre ČS OV 1 Rajec 1 200,00 02.01.2012 01.01.2012 31.12.2012
Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy č. 4300000774 (Informácia) Stredoslovenská energetika–Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 477 Žilina, 36442151 Navýšenie rezervovanej kapacity na odbernom mieste SEVAK, VŠ Vlčince – ul. Gemerská 82,48 09.01.2012 09.01.2012  
Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy č. 4300000806 (Informácia) Stredoslovenská energetika–Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8 010 47 Žilina, 36442151 Navýšenie rezervovanej kapacity na odbernom mieste SEVAK, ČS OV 2 Svrčinovec 81,61 22.12.2011 22.12.2011  
Kúpna zmluva č. 86/2012 (Informácia) K&K TECHNOLOGY, a.s., nám. SNP 90, 976 13 Slovenská Ľupča, 36031992 Dodávka kombinovaného kanalizačného vozidla 443 312,40 22.02.2012 22.02.2012  
Mandátna zmluva – Dodatok č. 1 (Informácia) SVS – inžiniering, s. r. o., Oravská 8557/22, 010 01 Žilina, 36426687 VK Rajec-rekonštrukcia stokovej siete a ČOV - majetkoprávne činnosti - 25.04.2012 04.05.2012  
Zmluva o podnájme pozemkov č.143/2012 (Informácia) Roľnícke družstvo, 023 31 Rudina, 36369667 nájom pozemku 55,68 03.05.2012 04.05.2012  
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 145/2012 (Informácia) ALPINE SLOVAKIA, spol. s.r.o., Mokráň záhon 2, 821 04 Bratislava, 34112103 Dodávka elektrickej energie z ČOV Čadca 1 800,00 30.04.2012 11.05.2012 31.07.2013
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 141/2012 (Informácia) KRINNER SK, s.r.o., Mládeže 425/90 013 41 Dolný Hričov, 43901972 Dodávka elektrickej energie z VDJ Dolný Hričov 300,00 03.05.2012 11.05.2012  
Dohoda č. 128/2012 Mesto Kysucké Nové Mesto, nám. Slobody 94, 024 01 Kysucké Nové Mesto, 00314099 Náhrada za obmedzenie vlastníckych práv 162,25 02.04.2012 02.04.2012  
Obchodná zmluva o reklamnej spolupráci č. 180/2012 Kultúrne a spoločenské stredisko, Jašíkova 179, 023 54 Turzovka, 145254 Reklamné a propagačné služby 1 700,00 12.06.2012 18.06.2012 19.08.2012
Dodatok č.1 k zmluve o nájme č. 33 Obec Veľká Čierna 75, 015 01 Rajec, 00632724 Zmena ceny nájmu 530,68 bez DPH 15.06.2012 19.06.2012  
Zmluva o pôžičke VÁHOSTAV-SK, a.s., Hlinská 40, 011 18 Žilina, 31356648 Zmluva o pôžičke 1 600 000,00 11.07.2012 11.07.2012 31.12.2012
Zmluva o budúcej zmluve č. 277/2012 Obec Varín, nám.sv.Floriána 1, 00321711 Budúca nájomná zmluva - kanalizácia - 31.08.2012 03.09.2012  
Kúpna zmluva č. 194/2012 Obec Radoľa, Vadičovská cesta 4, 023 36 Radoľa, 00623814 Kúpna zmluva - vodovod 100,00, bez DPH 27.08.2012 03.09.2012  
Dodatok č. 7 k zmluve o nájme z 10.7.2003 Obec Kunerad č. 60, 013 13 Rajecké Teplice, 00648892 Oprava čerpacej stanice - 12.09.2012 17.09.2012  
Dodatok č. 1 k Zmluve č.126/2003 Obec Korňa č. 517, 023 01 Korňa, 00314064 zhodnotenie majetku - 13.09.2012 17.09.2012  
Inominátna zmluva č. 203/2012 Obec Radoľa, Vadičovská cesta 4, 023 36 Radoľa, 00623814 výstavba vodovodu a kanalizácie - 20.09.2012 24.09.2012  
Zmluva o účelovom úvere - dodatok 1 Československá obchodná banka, a.s., Námestie SNP 29, 815 63 Bratislava, 36854140 Úprava vzájomných záväzkových vzahov zo zmluvy č. 6177/11/44698 - 08.08.2012 10.08.2012  
Zmluva o pravidlách úverovania č. 7633/12/44698 Československá obchodná banka, a.s., Námestie SNP 29, 815 63 Bratislava, 36854140 Úprava pravidiel o možnosti uzatvorenia zmlúv o úvere - 08.08.2012 10.08.2012  
Zmluva č.1 o nájme a prevádzkovaní Železnice SR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, 31364501 Prenájom kanalizačného zberača Teplička 60 562,00 bez DPH 20.03.2012 22.03.2012  
Kúpna zmluva č. 199/2012 Obec Podvysoká č. 26, 023 57 Podvysolá, 00314196 Kúpa verejnej kanalizácie 8 043,00 s DPH 02.07.2012 04.07.2012  
Kúpna zmluva č. 204/2012 Obec Radoľa, Vadičovská cesta 4, 023 36 Radoľa, 00623814 Kúpa verejnej kanalizácie 100,00 s DPH 16.10.2012 18.10.2012  
Dodatok č. 2 k Zmluve č.191/2008 Obec Strečno, Sokolská 487, 013 24 Strečno, 321648 Oprava čerpacej stanice odpad.vôd 29 724,30 bez DPH 11.10.2012 15.10.2012  
Dodatok č. 5 k zmluve o nájme č. 315/2006 Obec Svederník 48, 013 32 Dlhé Pole, 00321664 Rozšírenie verejného vodovodu - 18.10.2012 19.10.2012  
Dodatok č. 2 k Zmluve č.013/1.2 MP/2009 Ministerstvo životného prostredia, SR, ul. Ľ. Štúra 1, 42181810 Trnové - kanalizácia, zmena termínu ukončenia - 12.09.2012 14.09.2012  
Zmluva o budúcej zmluve č. 358/2012 Obec Rudina č. 442, 023 31 Rudina, 00314251 Budúca nájomná zmluva - vodovod - 25.10.2012 29.10.2012  
Zmluva o budúcej zmluve č. 359/2012 Obec Dolný Hričov, ul. Osloboditeľov 131/35, 013 41 Dolný Hričov, 00321257 Budúca nájomná zmluva - vodovod, kanalizácia - 29.10.2012 30.10.2012  
Zmluva o budúcej zmluve č. 357/2012 Obec Čierne, 023 13 Čierne, 00313980 Budúca nájomná zmluva - vodovod - 29.10.2012 30.10.2012  
Zmluva o budúcej zmluve č. 363/2012 Obec Lietavská Lúčka, Cementárenská 3, 013 11 Lietavská Lúčka, 00648981 Budúca nájomná zmluva - kanalizácia - 25.10.2012 30.10.2012  
Kúpna zmluva č. 318/2012 Obec Fačkov, 013 15 Fačkov 69, 00321265 Kúpna zmluva - vodovod 3 300,00 bez DPH 06.11.2012 08.11.2012  
Zmluva č. 862754-078/2012/O320Kl o nájme a prevádzkovaní Železnice SR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, 31364501 Prenájom kanalizačného zberača Teplička 23 702,28 bez DPH   10.12.2012  
Zmluva č. 05955/2012/O220/vi o odovzdaní majetku Železnice SR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, 31364501 Odovzdanie objektov PKO bezodplatne 20.07.2012 23.07.2012  
Zmluva o budúcej zmluve č. 510/2012 Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 33 Žilina, 00321796 Budúca zmluva o vecnom bremene - kanalizácia - 17.12.2012 19.12.2012  
Poistná zmluva č. 411015189 Allianz-Slovenská poisovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava,00151700 Poistenie majetku - verejná kanalizácia Rajec 5 143,78 EUR 30.07.2012 02.08.2012  
Poistná zmluva č. 411010180 - Dodatok č. 4 Allianz-Slovenská poisovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava,00151700 Poistenie majetku - Horné Kysuce, zmena poistnej sumy 41 699,50 EUR 02.01.2012 04.02.2012 31.10.2015
Poistná zmluva č. 411010180 - Dodatok č. 5 Allianz-Slovenská poisovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava,00151700 Poistenie majetku - Horné Kysuce, pripoistenie pôvodného majetku, rozšírenie poistného krytia 68 289,17 EUR 29.06.2012 02.07.2012 31.10.2015