Zmluvy

zverejňované podľa Zákona č. 546/2010 Z.z. a podľa Zákona č. 211/2000 Z.z. v znení­ neskorší­ch predpisov

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Názov zmluvy Dodávateľ adresa IČO Predmet zmluvy Hodnota predmetu zmluvy vrátane DPH (€) Dátum uzavretia zmluvy Dátum zverej. zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
Zmluva č. 744/2015 o uzavretí budúcej nájomnej zmluvy Obec Dolný Hričov, ul. Osloboditeľov 131/35, 013 41 Dolný Hričov,00321257 budúci prenájom vodovodu 3,00 bez DPH/rok 04.01.2016 08.01.2016  
Zmluva č. 692/2015 o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena Obec Kotrčina Lúčka, 013 02 Kotrčina Lúčka 64,00321397 Zriadenie vecného bremena - pozemky bezodplatne 05.01.2016 05.01.2016  
Zmluva zriadení vecného bremena č. 651/2015 Viacerí povinní z vecného bremena Zriadenie vecného bremena - pozemky bezodplatne 15.01.2016 20.01.2016  
Zmluva č. 773/2015 o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena Obec Olešná, 023 52 Olešná 493,00314161 Zmluva o zriadení vecného bremena - pozemok - vodovod/kanalizácia bezodplatne 18.01.2016 22.01.2016  
Zmluva č. 775/2015 o uzavretí budúcej nájomnej zmluvy Obec Horný Hričov, 013 42 Horný Hričov 191,00321290 budúci prenájom vodovodu bezodplatne 01.02.2016 08.02.2016  
Zmluva o propagácii a reklame č. 57/2016 Obec Strečno, Sokolská 487, 013 24 Strečno,00321648 Propagácia spoločnosti - Festival SK FEST 600,00 s DPH 10.03.2016 16.03.2016 30.06.2016
Zmluva zriadení vecného bremena č. 749/2015 ŽSR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava,31364501 Povinnosť strpieť na pozemku postavené vodovody a kanalizácie 78 756,60 bez DPH 25.02.2016 23.03.2016  
Zmluva zriadení vecného bremena č. 498/2015 Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava,17335345 Povinnosť strpieť na pozemku postavený vodovod 2 770,56 29.02.2016 23.03.2016  
Zmluva zriadení vecného bremena č. 712/2015 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského 48, 011 09 Žilina,37808427 Povinnosť strpieť na pozemku postavené vodovody a kanalizácie 2 497,40 29.02.2016 23.03.2016  
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. 9594-2005/2016 Slov. záručná a rozvoj. banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava,00 682 420 Záložné právo v prospech záložného veriteľa na nehnuteľnosti na liste vlastníctva č. 251   31.03.2016 04.04.2016  
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 27/2016 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica,36022047 Záväzok uzatvori zmluvu o zriadení vecného bremena - vodovod   31.03.2016 04.04.2016  
Kolektívna zmluva pre rok 2016   Kolektívna zmluva pre zamestnancov   05.04.2016 07.04.2016 31.03.2017
Zmluva zriadení vecného bremena č. 83/2016 Obec Krasňany, 013 03 Varín,00321401 Povinnosť strpieť na pozemku postavenú kanalizáciu a kanalizačné šachty 30,40 04.04.2016 06.04.2016  
Zmluva zriadení vecného bremena č. 84/2016 Obec Krasňany, 013 03 Varín,00321401 Povinnosť strpieť na pozemku postavenú kanalizáciu a kanalizačné šachty 153,04 04.04.2016 06.04.2016  
Zmluva č. 32/2016 o budúcom bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií Slovenská republika, Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava,003328 Odovzdanie a prevzatie stavebných objektov vyvolaných investícií - po výstavbe bezodplatne 26.04.2016 06.05.2016  
Zmluva zriadení vecného bremena č. 713/2015 Mesto Čadca, Nám. Slobody 30, 020 01 Čadca,00313971 Zriadenie vecného bremena - vodovod, kanalizácia bezodplatne 02.05.2016 12.05.2016  
Kúpna zmluva č. 152/2016/Pšurnovice Mesto Bytča, Nám. SR 1/1, 014 01 Bytča,00321192 Kúpa pozemku 480,00 23.05.2016 25.05.2016  
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 169/2016 Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského 48, 011 09 Žilina,37808427 budúce uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene - pozemky   07.06.2016 15.06.2016  
Zmluva č. 30/2016 o budúcej nájomnej zmluve Mesto Turzovka, Stred 178, 023 54 Turzovka,00314331 budúci prenájom kanalizácie 10,00 bez DPH/roène 06.06.2016 15.06.2016  
Kúpna zmluva č. 764/2015 Obec Olešná, 023 52 Olešná 493,00314161 Kúpa verejného vodovodu 100,00 bez DPH 07.06.2016 15.06.2016  
Kúpna zmluva č. 765/2015 Obec Olešná, 023 52 Olešná 493,00314161 Kúpa verejnej kanalizácie 100,00 bez DPH 07.06.2016 15.06.2016  
Zmluva o nájme a prevádzkovaní vodovodu č. 144/2016 Obec Kotrčina Lúčka, 013 02 Kotrčina Lúčka 64,00321397 prenájom vodovodu 10,00 bez DPH/roène 17.06.2016 21.06.2016 17.06.2021
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 173/2016 Obec Dolný Hričov, ul. Osloboditeľov 131/35, 013 41 Dolný Hričov,00321257 Povinnosť strpieť na pozemku postavený vodovod bezodplatne 20.06.2016 21.06.2016  
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC121/122-2015/21 Ministerstvo životného prostredia SR, nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava,42181810 Poskytnutie NFP na stavbu Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce 43 870 921,52 EUR 20.06.2016 23.06.2016  
Dohoda o rozsahu úprav miestnych komunikácií v obci Kotešová č. 146/2016 Obec Kotešová 325, 013 61 Kotešová,00321389 Spolufinancovanie a realizácia miestnych komunikácií   06.06.2016 27.06.2016  
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 383/2016 Obec Turie, Hlavná 214, 013 12 Turie,00648060 Povinnosť strpieť na pozemku postavený vodovod a kanalizáciu bezodplatne 24.06.2016 28.06.2016  
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 139/2016 Mesto Bytča, Nám. SR 1/1, 014 01 Bytča,00321192 Povinnosť strpieť na pozemku postavený vodovod bezodplatne 22.06.2016 28.06.2016  
Zmluva č. 126/2016 o budúcej nájomnej zmluve Obec Olešná, 023 52 Olešná 493,00314161 budúci prenájom vodovodu a kanalizácie 20,00/roène s DPH 30.06.2016 01.07.2016  
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 55/2016 Slovgeo, s.r.o.,ul.Republiky 999/7, 010 01 Žilina,36683353, Byrokracia na úradoch SR, s.r.o., Pittsburgská 16, 010 08 Žilina,46847031 Povinnosť strpieť na pozemku postavený vodovod a kanalizáciu bezodplatne 16.05.2016 23.06.2016  
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 72/2016 Obec Horný Hričov, 013 42 Horný Hričov 191,00321290 Povinnosť strpieť na pozemku postavený vodovod bezodplatne 05.04.2016 02.08.2016  
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 150/2016 Mesto Čadca, Nám. Slobody 30, 020 01 Čadca,00313971 Povinnosť strpieť na pozemku postavené vodovody a kanalizácie bezodplatne 01.08.2016 08.08.2016  
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 136/2016 Viacerí povinní z vecného bremena Povinnosť strpieť na pozemku postavené vodovody a kanalizácie bezodplatne 15.07.2016 12.08.2016  
Zmluva č. 509/2016 o budúcej kúpnej zmluve Obec Stráža č. 243, 013 04 Dolná Tižina,00321630 Záväzok uzatvori kúpnu zmluvu po vybudovaní vodovodu 10,00 bez DPH 09.08.2016 12.08.2016  
Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme č. 315/2006 Obec Svederník č. 48, 013 32 Dlhé Pole,00321664 Rozšírenie verejného vodovodu - 09.08.2016 12.08.2016  
Dohoda č. 41/§51/2016 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina, Hurbanova 16, 010 01 Žilina,30794536 Úprava práv a povinnosťtí zamestnávateľa a úradu - 10.08.2016 15.08.2016  
Zmluva č. 31/2016 o budúcej kúpnej zmluve Obec Belá, ul. Osloboditeľov 183, 013 05 Belá,00321168 Záväzok uzatvori kúpnu zmluvu po vybudovaní vodovodu a kanalizácie 10,00 bez DPH vodovod, 10,00 bez DPH kanalizácia 24.08.2016 05.09.2016  
Zmluva č. 44/2016 o uzatvorení budúcej zmluvy o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektu Národná diaľničná spoločnos, a.s., Dúbravská cesta č. 14, 841 04 Bratislava,35919001 Preložka vodovodu, budúce odovzdanie a prevzatie diela bezodplatne 18.08.2016 05.09.2016  
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC121/122-2015/21 Ministerstvo životného prostredia SR, nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava,42181810 Doplnenie texti v dôsledku účinnosti nového zákona 91/2016 Z. z. - 26.09.2016 30.09.2016  
Zmluva č. 676/2016 o uzavretí budúcej nájomnej zmluvy Obec Lysica č. 138, 013 05 Belá,00321460 budúci prenájom kanalizácie 3,00 bez DPH/roène 29.09.2016 04.10.2016  
Kúpna zmluva č. 898/2016 Obec Gbeľany, Urbárska 366/3, 013 02 Gbeľany,00321273 Kúpa verejného vodovodu 10,00 bez DPH 10.10.2016 11.10.2016  
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 900/2016 Obec Gbeľany, Urbárska 366/3, 013 02 Gbeľany,00321273 Zriadenie vecného bremena - pozemok bezodplatne 10.10.2016 11.10.2016  
Zmluva o zriadení vecného bremena č. MZ 564/2014/ZoZVB 634/2016 Obec Hvozdnica, 013 56 Hvozdnica 39,00648922 Povinnosť strpieť na pozemku postavený vodovod a kanalizáciu 3 420,48 07.12.2016 12.12.2016  
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC121/122-2015/21 Ministerstvo životného prostredia SR, nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava,42181810 Zrušenie Prílohy č. 2 a náhrada novou Prílohou č. 2 - 12.12.2016 14.12.2016  
Zmluva o nájme a prevádzkovaní vodovodu č. 1385/2016 Obec Radôstka 51, 023 04 Stará Bystrica,00314226 Nájom verejného vodovodu 10,00 bez DPH 13.12.2016 03.01.2017  
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 982/2016 Obec Višňové 556, 013 23 Višňové,00648078 Povinnosť strpieť na pozemku postavený vodovod bezodplatne 12.12.2016 03.01.2017  
Dodatok č. 4 k Zmluve o účelovom úvere č. 6177/11/44698 Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava,36 854 140 Dodatok k úverovej zmluve č. 61177/11/44698 úprava èl. I.,VII.,VIII., prílohy 5 13.12.2016 04.01.2017 31.12.2031
Zmluva č. 1028/2016 o postúpení investičných práv a povinnosťtí Mesto Žilina, Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina,00321796 Postúpenie práv a záväzkov na vybudovanie stavby Pov. Chlmec - stoková sie neurèená 12.12.2016 13.01.2017