Zmluvy

zverejňované podľa Zákona č. 546/2010 Z.z. a podľa Zákona č. 211/2000 Z.z. v znení­ neskorší­ch predpisov

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Názov zmluvy Dodávateľ adresa IČO Predmet zmluvy Hodnota predmetu zmluvy vrátane DPH (€) Dátum uzavretia zmluvy Dátum zverej. zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
Zmluva o budúcej zmluve č. 373/2012 Obec Nededza, Hlavná č.1, 013 02 Nededza, 00321516 Budúca nájomná zmluva - vodovod, kanalizácia - 08.01.2013 14.01.2013  
Zmluva o revolvingovom úvere č. 0035/13/44698 ČSOB, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava, 36854140 Revolvingový úver 1.600.000,00 21.01.2013 21.01.2013  
Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke klienta č. 0036/13/44698 ČSOB, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava, 36854140 Záložná zmluva k zmluve o revolvingovom úvere 1.600.000,00 21.01.2013 21.01.2013  
Zmluva č. 19/2013 o postúpení investičných práv Obec Jablonové, 013 52 Jablonové č. 92, 00321338 Postúpenie investičných práv na stavbu vodovodu - 29.01.2013 31.01.2013  
Dodatok č. 1/2012 k Zmluve č.144/2011 Vodárenské združenie Stredných Kysúc, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno n/Kys., 45735646 Zmena investora - 29.01.2013 31.01.2013  
Dodatok č. 1/2012 k Zmluve č.145/2011 Vodárenské združenie Stredných Kysúc, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno n/Kys., 45735646 Vymedzenie práv - 29.01.2013 31.01.2013  
Zmluva č. 28/2013 o postúpení investičných práv Obec Belá, 013 05 Belá, 00321168 Postúpenie investičných práv na stavbu vodovodu - 08.02.2013 11.02.2013  
Zmluva o budúcej nájomnej zmluve č. 40/2013 Obec Dolná Tižina 333, 013 04 Dolná Tižina, 321249 Budúca nájomná zmluva - vodovod, kanalizácia 3 EUR/rok bez DPH 18.02.2013 26.02.2013  
Dodatok č. 1 k Zmluve č.040/1.2MP/2009 o poskytnutí NFP Ministerstvo životného prostredia SR, ul. Ľ. Štúra 1, 42181810 SČOV Žilina - intenzifikácia - zníženie výšky celkových oprávnených výdavkov projektu 10 544 460,06 EUR 26.03.2013 02.04.2013  
Kolektívna zmluva na rok 2013   Kolektívna zmluva pre zamestnancov spoločnosti   28.03.2013 05.04.2013 31.03.2014
Dodatok č. 3 k Zmluve č.191/2008 o nájme Obec Strečno, Sokolská 487, 013 24 Strečno, 321648 Oprava čerpacej stanice odpad.vôd - nový text prílohy č.2 - 10.04.2013 22.04.2013  
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 80/2013 Mesto Kysucké Nové Mesto, Námestie Slobody 94, 024 01 Kysucké Nové Mesto, 00314099 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - 27.05.2013 29.05.2013  
Zmluva č. 161/2013 o postúpení investičných práv Obec Teplička, Nám. sv.Floriána 290/2, 013 01 Teplička, 00648264 Postúpenie investičných práv na stavbu vodovodu a splaškovej kanalizácie - 16.05.2013 21.06.2013  
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 268/2013 Mesto Turzovka, R. Jašíka 178, 023 54 Turzovka, 00314331 Zriadenie vecného bremena - 18.07.2013 19.07.2013  
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 317/2013-Gb Mesto Žilina, Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina,00321796 Zriadenie vecného bremena 2 550,00 bez DPH 20.08.2013 23.08.2013  
Inominátna zmluva č.301/2013 Obec Petrovice, 00321541 Odovzdanie verejného vodovodu - 20.08.2013 05.09.2013  
Inominátna zmluva č.302/2013 Obec Štiavnik, 013 55 Štiavnik 1350,00321541 Odovzdanie verejnej kanalizácie - 20.08.2013 05.09.2013  
Inominátna zmluva č.303/2013 Obec Hvozdnica, 013 56 Hvozdnica,00648922 Odovzdanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie - 20.08.2013 05.09.2013  
Inominátna zmluva č.304/2013 Obec Veľké Rovné, 013 62 Veľké Rovné 1621,00321737 Odovzdanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie - 20.08.2013 05.09.2013  
Dodatok č. 3 k zmluve o nájme vodovodu č. 85/2010 Obec Terchová, Sv. Cyrila a Metoda 96, 013 06 Terchová,00321699 Rozšírenie predmetu zmluvy - 10.09.2013 13.09.2013  
Zmluva o nájme č. 250/2013 Obec Terchová, Sv. Cyrila a Metoda 96, 013 06 Terchová,00321699 Nájom verejnej kanalizácie 4,00 EUR/rok 10.09.2013 13.09.2013  
Zmluva o odovzdaní a prevzatí hmotného majetku č. 281/2013 Obec Stráňavy, Májová 336, 013 25 Stráňavy,00321613 Bezodplatné odovzdanie vodovodu - 18.09.2013 24.09.2013  
Dodatk č. 2 k Zmluve č.040/1.2MP/2009 o poskytnutí NFP Ministerstvo životného prostredia, SR, ul. Ľ. Štúra 1, 42181810 SČOV Žilina - intenzifikácia - zmena termínu ukončenia realizácie projektu - 23.10.2013 04.11.2013 31.12.2014
Zmluva o odovzdaní a prevzatí hmotného majetku č. 438/2011 Obec Hôrky 111, 010 04 Žilina,00321303 Odovzdanie verejného vodovodu - 22.10.2013 28.11.2013  
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 334/2013 Žilina Invest, s.r.o.,Nám.obetí komunizmu 1,011 31 Žilina,36416754 Zriadenie vecného bremena - pozemky - 23.10.2013 05.02.2014  
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 333/2013 Žilina Invest, s.r.o.,Nám.obetí komunizmu 1,011 31 Žilina,36416754 Zriadenie vecného bremena - pozemky - 21.10.2013 05.02.2014  
Kúpna zmluva č. 360/2013 Žilina Invest, s.r.o.,Nám.obetí komunizmu 1,011 31 Žilina,36416754 Kúpa pozemkov - Teplička 48 408,38 bez DPH 01.12.2013 05.02.2014  
Kúpna zmluva č. 331/2013 Žilina Invest, s.r.o.,Nám.obetí komunizmu 1,011 31 Žilina,36416754 Kúpa pozemkov - Teplička 1,20 s DPH 06.11.2013 05.02.2014  
Kúpna zmluva č. 332/2013 Žilina Invest, s.r.o.,Nám.obetí komunizmu 1,011 31 Žilina,36416754 Kúpa pozemkov - Gbelany 1,20 s DPH 06.11.2013 05.02.2014  
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 336/2013 Žilina Invest, s.r.o.,Nám.obetí komunizmu 1,011 31 Žilina,36416754 Zriadenie vecného bremena - pozemky - 06.11.2013 10.02.2014  
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 335/2013 Žilina Invest, s.r.o.,Nám.obetí komunizmu 1,011 31 Žilina,36416754 Zriadenie vecného bremena - pozemky - 06.11.2013 10.02.2014  
Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena č. 335/2013 Žilina Invest, s.r.o.,Nám.obetí komunizmu 1,011 31 Žilina,36416754 Zriadenie vecného bremena - pozemky - 16.12.2013 10.02.2014  
Kúpna zmluva č. 421/2013 Žilina Invest, s.r.o.,Nám.obetí komunizmu 1,011 31 Žilina,36416754 Kúpa verejnej kanalizácie - KIA 1,20 s DPH 27.12.2013 10.02.2014  
Kúpna zmluva č. 348/2013 Žilina Invest, s.r.o.,Nám.obetí komunizmu 1,011 31 Žilina,36416754 Kúpa verejného vodovodu - KIA 12,00 s DPH 27.12.2013 10.02.2014  
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP č. 051/1.2MP/2010 Ministerstvo životného prostredia SR,Nám.Ľudovíta Štúra1,812 35 Bratislava,42181810 Zníženie výšky celkových oprávnených nákladov projektu - 26.02.2013 01.03.2013  
Poistná zmluva č. 411017925 Allianz-Slovenská poisovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava,00151700 Poistenie majetku - Trnové, kanalizácia 2 225,84 EUR 01.10.2013 05.10.2013  
Poistná zmluva č. 411017924 Allianz-Slovenská poisovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava,00151700 Poistenie majetku - SČOV Žilina, intenzifikácia 6 291,04 01.10.2013 05.10.2013