Zmluvy

zverejňované podľa Zákona č. 546/2010 Z.z. a podľa Zákona č. 211/2000 Z.z. v znení­ neskorší­ch predpisov

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Názov zmluvy Dodávateľ adresa IČO Predmet zmluvy Hodnota predmetu zmluvy vrátane DPH (€) Dátum uzavretia zmluvy Dátum zverej. zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 335/2013 Žilina Invest, s.r.o.,Nám.obetí komunizmu 1,011 31 Žilina,36416754 Zriadenie vecného bremena - pozemky - 28.01.2014 05.02.2014  
Zmluva o urovnaní č. 422/2013 Žilina Invest, s.r.o.,Nám.obetí komunizmu 1,011 31 Žilina,36416754 Zmluva o urovnaní 44 500,00 16.01.2014 13.02.2014  
Zmluva o nájme č. 43/2014 Mesto Žilina, Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina,00321796 Nájom verejného vodovodu a verejnej kanalizácie 3,00 EUR/roène 25.02.2014 04.03.2014  
Kúpna zmluva č. 67/2014 Žilina Invest, s.r.o.,Nám.obetí komunizmu 1,011 31 Žilina,36416754 Kúpa komunikácie - Gbelany 1,20 s DPH 01.04.2014 04.04.2014  
Kúpna zmluva č. 68/2014 Žilina Invest, s.r.o.,Nám.obetí komunizmu 1,011 31 Žilina,36416754 Kúpa komunikácie - Teplička 1,20 s DPH 01.04.2014 04.04.2014  
Kolektívna zmluva pre rok 2014   Kolektívna zmluva pre zamestnancov spoločnosti   31.03.2014 09.04.2014 31.03.2015
Zmluva o budúcej nájomnej zmluve č. 63/2014 Obec Kotrčina Lúčka, 013 02 Kotrčina Lúčka 64,00321397 zmluva o budúcej nájomnej zmluve - vodovod - 08.04.2014 17.04.2014  
Zmluva o nájme verejnej kanalizácie obce Olešná č. 313/2014 Obec Olešná, 023 52 Olešná,00314161 Zmluva o nájme - kanalizácia 9.044,00 bez DPH (2014), 1.010,00 bez DPH (ïalšie roky) 30.04.2014 07.05.2014  
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 141/1.2MP/2014 Ministerstvo životného prostredia SR,Nám.Ľudovíta Štúra1,812 35 Bratislava,42181810 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča 32 392 826,00 19.05.2014 20.05.2014 31.08.2020
Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve pre rok 2014   Zmena článku 25 Odstupné a odchodné   09.04.2014 14.04.2014 31.03.2015
Zmluva o budúcej nájomnej zmluve č. 462/2014 Obec Stráža 243, 013 04 Dolná Tižina,00321630 zmluva o budúcej nájomnej zmluve - kanalizácia - 27.05.2014 28.05.2014  
Zmluva o poskytovaní služieb - Dodatok 1 Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., Somolického 1/B, 811 05 Bratislava,35860073 Zmena termínu výkonu služieb - 30.05.2014 30.05.2014  
Zmluva o budúcej nájomnej zmluve č. 560/2014 Obec Gbeľany, Urbárska ul. 366/3, 013 02 Gbeľany,00321273 zmluva o budúcej nájomnej zmluve - kanalizácia - 03.06.2014 05.06.2014  
Zmluva o poskytnutí služieb 558/2014 Skupina dodávateľov:Dopravoprojekt, a.s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava,31322000, EUTECH, a.s., Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice,35596957 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča - stavebný dozor 658 980,00 EUR s DPH 09.06.2014 09.06.2014  
Dodatok č. 6 k zmluve o nájme č. 315/2006 Obec Svederník 48, 013 32 Dlhé Pole,00321664 Rozšírenie verejného vodovodu - 04.06.2014 10.06.2014  
Zmluva o dielo č. 569/2014 Mgr. Milan Kosec - PANORÁMA, Platanova 2/52, 010 07 Žilina 7,34936521 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča - publicita projektu 15 252,00 s DPH 23.06.2014 23.06.2014 31.12.2016
Zmluva o dielo č. 559/2014 Združenie "Bytča: ZIPP-VÁHOSTAV-VSEP", ZIPP, spol. s r.o. - vedúci združenia, Mlynské nivy 61/A, 82015 Bratislava,31355161 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča - stavebné práce 55 320 665,36 s DPH 24.06.2014 25.06.2014 31.12.2016
Dodatok č. 2 k Zmluve o účelovom úvere č. 6177/11/44698 ČSOB, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava,36854140 Aktuálna úprava vzájomných záväzkových vzahov 16 000 000,00 s DPH 24.06.2014 25.06.2014 31.12.2031
Inominátna zmluva č. 578/2014 Obec Petrovice, 013 52 Petrovice,00321541 Postúpenie práv a záväzkov - vodovod - 27.06.2014 03.07.2014  
Zmluva o odovzdaní a prevzatí hmotného majetku č. 514/2014 Obec Hvozdnica, 013 56 Hvozdnica,00648922 Prevod hmotného majetku - vodovod, kanalizácia   25.06.2014 03.07.2014  
Inominátna zmluva č. 579/2014 Obec Veľké Rovné, 013 62 Veľké Rovné,00321737 Postúpenie práv a záväzkov - vodovod - 27.06.2014 03.07.2014  
Zmluva o odovzdaní a prevzatí hmotného majetku č. 513/2014 Obec Štiavnik, 013 55 Štiavnik 1350,00321672 Prevod hmotného majetku - kanalizácia - 27.06.2014 03.07.2014  
Zmluva o postúpení práv č. 140/2014 Železnice SR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava,31364501 Výkon práv a povinnosťtí zodpovedajúcich zriadeným vecným bremenám k pozemkom - 24.04.2014 15.07.2014  
Dodatok č. 8 k zmluve o nájme č. 336/2005 Obec Bitarová, 010 04 Bitarová,00648957 Rozšírenie verejného vodovodu - 14.07.2014 15.07.2014  
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí NFP č. 051/1.2MP/2010 Ministerstvo životného prostredia SR,Nám.Ľudovíta Štúra1,812 35 Bratislava,42181810 Zníženie výšky celkových oprávnených nákladov projektu a zmena čísla účtu prijímateľa do formátu IBAN - 07.04.2014 18.07.2014  
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 0511/14/44698 ČSOB, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava,36854140 Záložné právo k zmluve o úvere č. 6177/11/44698   24.06.2014 19.08.2014  
Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 0510/14/44698 ČSOB, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava,36854140 Záložné právo k zmluve o úvere č. 6177/11/44698   24.06.2014 19.08.2014  
Zmluva o postúpení investičných práv a povinnosťtí č. 582/2014 Obec Teplička n/Váhom, Nám. Sv.Floriána 290/2, 013 01 Teplička n/Váhom,00648264 Postúpenie práv a záväzkov - miestna komunikácia Zámostie a prípojka NN pre PČST kanalizácie - 14.10.2014 15.10.2014  
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. 141/1.2MP/2014 Ministerstvo životného prostredia SR,Nám.Ľudovíta Štúra1,812 35 Bratislava,42181810 Úprava výšky celkových oprávnených výdavkov projektu   06.10.2014 16.10.2014  
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí NFP č. 051/1.2MP/2010 Ministerstvo životného prostredia SR,Nám.Ľudovíta Štúra1,812 35 Bratislava,42181810 Úprava merateľných ukazovateľov projektu   08.10.2014 16.10.2014  
Zmluva o nájme pozemku č. 703/2014 Obec Hvozdnica, 013 56 Hvozdnica,00648922 Nájom pozemku 341,07 s DPH 31.10.2014 05.11.2014 10.07.2015
Zmluva o budúcej zmluve NDS, a.s., Mlynské Nivy č. 45, 821 09 Bratislava,35919001 Záväzok uzavrie zmluvu o odovzdaní a prevzatí objektov vyvoolaných investícií náklady budú známe po ukonèení výstavby 10.11.2014 08.12.2014  
Zmluva o nájme č. 580/2014 Obec Hvozdnica, 013 56 Hvozdnica,00648922, obec Štiavnik, 013 55 Štiavnik 1350,00321672 Prenájom pozemkov a ČOV 8,00 bez DPH,resp. 3,00 bez DPH 25.06.2014 27.06.2014  
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme verejného vodovodu č. 17/2014 Mesto Žilina, Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, IČO: 00321796 " Žilina - Brodno - rozšírenie vodovodu, vetva 3"   23.07.2018 01.08.2018