Zmluvy

zverejňované podľa Zákona č. 546/2010 Z.z. a podľa Zákona č. 211/2000 Z.z. v znení­ neskorší­ch predpisov

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Názov zmluvy Dodávateľ adresa IČO Predmet zmluvy Hodnota predmetu zmluvy vrátane DPH (€) Dátum uzavretia zmluvy Dátum zverej. zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
Zmluva č. 105/2015 o prevode PD, práv k pozemkom Obec Nededza, Hlavná 1/1, 013 02 Nededza Prevod vlastníckeho práva k časti PD (vodovod, kanalizácia) 10,00 EUR 24.02.2015 25.02.2015  
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 956/2014 Obec Vysoká nad Kysucou, Ústredie 215, 023 55 Vysoká nad Kysucou,00314340 Zmluva o zriadení vecného bremena - pozemok 113,07 EUR 22.01.2015 23.01.2015  
Kolektívna zmluva pre rok 2015   Kolektívna zmluva pre zamestnancov spoločnosti   30.03.2015 22.04.2015 31.03.2016
Zmluva č. 392 o uzavretí budúcej nájomnej zmluvy Obec Dlhá n/Kys. č. 258, 023 54 Turzovka,00313998 Dočasné využívanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie 10,00 EUR/roène bez DPH 23.04.2015 27.04.2015  
Zmluva č. 351/2015 o uzavretí budúcej zmluvy o bezodplatnom prevode majetku Obec Gbeľany,Urbárska 366/3, 013 02 Gbeľany,00321273 Záväzok uzatvori zmluvu o bezodplatnom prevode majetku - vodovod - 04.05.2015 06.05.2015  
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 415/2015 Obec Višňové, 013 23 Višňové 556,00648078 Zmluva o zriadení vecného bremena - pozemok bezodplatne 22.05.2015 26.05.2015  
Zmluva č. 54/2015 o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena Obec Teplička n/Váhom, Nám. Sv.Floriána 290/2, 013 01 Teplička n/Váhom,00648264 Zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena - pozemok bezodplatne 01.06.2015 02.06.2015  
Zmluva č. 497/2015 o uzavretí budúcej zmluve o bezodplatnom prevode majetku Obec Gbeľany, Urbárska 366/3, 013 02 Gbeľany,00321273 Záväzok uzatvori zmluvu o bezodplatnom prevode majetku - kanalizácia bezodplatne 17.06.2015 23.06.2015  
Dodatok č. 3 k Zmluve o účelovom úvere č. 6177/11/44698 Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava,36 854 140 Dodatok k úverovej zmluve č. 61177/11/44698 úprava èl.VIII. V zmysle legislatívnych zmien 23.06.2015 01.07.2015 31.12.2031
Kúpna zmluva č. 595/2015-Gb Mesto Krásno n/Kys., ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno n/Kys.,00314072 Predaj pozemkov 1 155,36 s DPH 14.07.2015 15.07.2015  
Zmluva č. 465/2015 o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena Mesto Bytča, Nám. SR 1/1, 014 01 Bytča,00321192 Právo vybudova vodovodné potrubie na pozemku bezodplatne 06.07.2015 18.08.2015  
Zmluva č. 463/2015 o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena Mesto Bytča, Nám. SR 1/1, 014 01 Bytča,00321192 Právo vybudova kanalizačné odbočenie na pozemku bezodplatne 06.07.2015 18.08.2015  
Kúpna zmluva č. 631/2015 Mesto Čadca, Nám. Slobody 30, 020 01 Čadca,00313971 Kúpa pozemku 630,00 17.08.2015 21.08.2015  
Zmluva zriadení vecného bremena č. 469/2015 Obec Lietava,013 18 Lietava 146,00321427 Zmluva o zriadení vecného bremena - pozemok - vodovod bezodplatne 20.08.2015 27.08.2015  
Poistná zmluva č. 411019410 Allianz-Slovenská poisovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava,00151700 Poistenie súboru stavieb skolaudovaného diela - Dolné Kysuce 7 161,12 EUR/roène 15.07.2014 17.09.2015  
Zmluva č. 484/2015 o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena Mesto Bytča, Nám. SR 1/1, 014 01 Bytča,00321192 Zmluva o zriadení vecného bremena - pozemok - vodovod bezodplatne 06.10.2015 08.10.2015  
Zmluva č. 358/2015 o budúcom bezodplatnom odovzdaní a prevzatí vyvolaných investícií Národná diaľničná spoločnos, a.s., Mlynské Nivy č. 45, 821 09 Bratislava,35919001 Prevzatie verejného vodovodu v Čiernom, Skalitom do správy SEVAK bezodplatne 14.09.2015 12.10.2015  
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 569/2014 Mgr. Milan Kosec - PANORÁMA, Platanova 2/52, 010 07 Žilina 7,34936521 Doplnenie o povinnosť strpieť výkon kontroly zhotoviteľa - 12.10.2015 13.10.2015 31.12.2016
Poistná zmluva č. 411010180 - Dodatok č. 6 Allianz-Slovenská poisovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava,00151700 Poistenie majetku - Horné Kysuce, predåženie poistenia, aktualizácia poistenia 29 634,66 EUR 16.09.2015 18.09.2015 31.12.2031
Zmluva č. 703/2015 o prevode PD, práv k pozemkom Obec Ïurčiná 77, 015 01 Rajec,00632732 Prevod vlastníckeho práva k PD stavby "rozšírenie vodovodu" bezodplatne 21.10.2015 23.10.2015  
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. 141/1.2MP/2014 Ministerstvo životného prostredia SR, Nám.Ľudovíta Štúra1,812 35 Bratislava,42181810 Zmena termínu ukončenia realizácie aktivít projektu - 02.11.2015 06.11.2015  
Zmluva zriadení vecného bremena č. 766/2015 Mesto Bytča, Nám. SR 1/1, 014 01 Bytča,00321192 Zmluva o zriadení vecného bremena - pozemok - vodovod/kanalizácia bezodplatne 24.11.2015 26.11.2015  
Zmluva zriadení vecného bremena č. 866083/001/2015 ŽSR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava,31364501 Zriadenie vecného bremena - pozemky Turzovka 2 110,40 bez DPH 19.10.2015 27.10.2015  
Zmluva zriadení vecného bremena č. 871061/001/2015 ŽSR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava,31364501 Zriadenie vecného bremena - pozemky Vysoká 1880,20 bez DPH 19.10.2015 27.10.2015  
Zmluva zriadení vecného bremena č. 855774/001/2015 ŽSR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava,31364501 Zriadenie vecného bremena - pozemky Skalité 17 288,55 bez DPH 26.10.2015 28.10.2015  
Zmluva zriadení vecného bremena č. 858633/001/2015 ŽSR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava,31364501 Zriadenie vecného bremena - pozemky Staškov 5 811,70 bez DPH 26.10.2015 28.10.2015  
Zmluva zriadení vecného bremena č. 809624/001/2015 ŽSR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava,31364501 Zriadenie vecného bremena - pozemky Čierne 25 090,72 bez DPH 26.10.2015 28.10.2015  
Zmluva zriadení vecného bremena č. 851388/001/2015 ŽSR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava,31364501 Zriadenie vecného bremena - pozemky Raková 7 374,51 bez DPH 26.10.2015 28.10.2015  
Zmluva zriadení vecného bremena č. 847771/001/2015 ŽSR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava,31364501 Zriadenie vecného bremena - pozemky Podvysoká 3 716,32 bez DPH 19.10.2015 28.10.2015  
Zmluva zriadení vecného bremena č. 834858/001/2015 ŽSR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava,31364501 Zriadenie vecného bremena - pozemky Makov 110,24 bez DPH 19.10.2015 27.10.2015  
Zmluva zriadení vecného bremena č. 860018/001/2015 ŽSR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava,31364501 Zriadenie vecného bremena - pozemky Svrčinovec 21 127,12 bez DPH 26.10.2015 28.10.2015  
Zmluva zriadení vecného bremena č. 843610/001/2015 ŽSR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava,31364501 Zriadenie vecného bremena - pozemky Olešná 821,92 bez DPH 19.10.2015 28.10.2015  
Poistná zmluva č. 411010180 - Dodatok č. 7 Allianz-Slovenská poisovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava,00151700 Aktualizácia predmetu poistenia pod¾a sadzobníka 23.11.2015 25.11.2015  
Zmluva o nájme č. 634/2015 Obec Dlhá nadKysucou č. 258, 023 54 Turzovka,00313998 nájom vodovodu a kanalizácie 10,00 bez DPH/rok 01.12.2015 07.12.2015  
Zmluva č. 726/2015 o uzavretí budúcej nájomnej zmluvy Obec Rudina č. 442, 023 31 Rudina,003142581 budúci prenájom vodovodu   25.11.2015 09.12.2015  
Zmluva č. 123/2015 o uzavretí budúcej nájomnej zmluvy Obec Teplička n/Váhom, Nám. Sv.Floriána 290/2, 013 01 Teplička n/Váhom,00648264 budúci prenájom vodovodu   24.11.2015 09.12.2015  
Mandátna zmluva č. 723/2015 Obec Teplička, Nám. sv.Floriána 290/2, 013 01 Teplička,00648264 Vykonávanie inžinierskej činnosti technického dozoru - vodovod 1,00 bez DPH 02.09.2015    
Mandátna zmluva č. 732/2015 Process Management, s.r.o., Gaštanová 13, 811 04 Bratislava,36356794 Výber zhotoviteľa diela - Stredné Kysuce práce - 13 200,00 s DPH, služby - 10,200,00 s DPH 13.11.2015 20.11.2015